==GALLERY==

聖誕追女3大招

聖誕佳節, 梗會同一大班friend落disco、U-ball大肆慶祝一番, 更何況呢個係世紀末前最後一個X'mas! 如果冇拖友o既男士, o係當晚發現獵物的話, 就要把握機會, 如果唔係搵邊個同你度過呢個咁難忘o既千禧年呀! 就等bug友教各位幾招追女技術啦! 但追唔到o既話千祈唔好賴bug友呀! 因為除o左技巧之外, 仲要睇人o既!

追女招式1 - 怕醜鬼搵人幫拖

首先當然係睇中目標, 趁佢o的朋
友行開o左o既時候......
就叫酒保幫拖, 請佢飲o野......Roland: bartender哥哥, 唔該
俾杯正o野o個位小姐, 入我數o既!
OK?
Bartender: 小姐, 呢位先生話請你飲o野喎!Roland: 小姐, 飲勝!
Mimi & Roland: CHEERS!Roland: 勝利! 就係咁簡單咋!


追女招式2 - 點歌仔, 追女仔

首先靜雞雞走去搵 DJ 哥哥幫手揀
隻U女歌。
Roland: o拿, 一定要正, 要掂o架!然後就走到獵物前, 請佢跳
番隻舞!
Roland: 小姐, May I?Mimi: 又好啦!
Roland: 掂o左!

追女招式3 - 狂野進攻表演型

首先都係走去搵 DJ 哥哥幫忙, 但今次一定
要點首 dance beat o既!

Roland: o拿! 要整首 "un" 得兩o野先好
喎!

之後, 就當然o係個女仔面前大跳特
跳! 有幾型得幾型, 完全引起佢o既
注意!

Roland: Oh, Yeah! Yo, come
on baby!
Mimi: Oh! 好型仔
呀! 我鍾意呀!

係咪好型呢!


以上圖文來自1999年12月21日TVB週刊千年虫